NOTA LEGAL

Condicions d’ús i política de privacitat

2014 © Tots els drets reservats.

Aquesta pàgina web i el nom de domini www.cdiapreus.cat són titularitat de Centre d’Estimulació Precoç Baix Camp i Priorat SL (d’ara endavant, també referida com a CDIAP BAIX CAMP I PRIORAT).

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) s’exposen les dades identificatives del titular:

Titular: Centre d’Estimulació Precoç Baix Camp i Priorat SL

Adreça: Carretera de Castellvell 16, baixos REUS 43206
Tel. 977 328 211
Fax: 977 326 173
Contacte: cdiap @ cdiapreus.cat
Dades registrals: Inscrita en el R.M. de Tarragona amb el número 20140000138719
C.I.F.: B-43207687

El fet d’accedir i participar en aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació de les seves condicions d’ús i política de privacitat.

1. Finalitat del web.

La finalitat de la pàgina web del CDIAP Baix Camp i Priorat és informar sobre els serveis adreçats a infants que presenten algun tipus de trastorn, discapacitat, disfunció o disharmonia en el seu desenvolupament com també facilitar el contacte amb clients, usuaris i altres persones interessades en la nostra operativa. Tota la informació que conté el web del CDIAP Baix Camp i Priorat és referent a l’última data d’actualització. Per tant, és informativa i no vinculant, ja que hi pot haver modificacions posteriors a l’última data d’actualització.

2. Propietat intel•lectual.

Els drets de propietat intel•lectual del web cdiapreus.cat, llevat que s’indiqui expressament el contrari, les fotografies, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que conté són titularitat del CDIAP Baix Camp i Priorat a qui en correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, la seva revenda, i la lesió dels drets de Propietat Intel•lectual o Industrialdel CDIAP Baix Camp i Priorat donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

3. Condicions generals.

Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc web cdiapreus.cat, que es posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a aquest lloc web n’implica l’acceptació sense reserves.

4. Permisos.

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només i exclusivament si concorren les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb els objectius del web. 2) Que es realitzi amb la intenció exclusiva d’obtenir la informació continguda per a un ús personal i privat. Se’n prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució o comunicació pública, transformació o descompilació, sense el consentiment exprés del seu titular.

5. Accés al web.

Tant l’accés al web com l’ús que pugui fer-se de la informació que inclou és responsabilitat exclusiva de qui el fa. El titular no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús de la informació. El CDIAP Baix Camp i Priorat no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (Software i Hardware), als fitxers o documents que s’hi guardin, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.

El titular del web no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al web, pel que fa al seu contingut, ni que estigui sempre actualitzat, encara que realitzarà els esforços corresponents per tal d’evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los.

6. Enllaços a d’altres webs.

El titular del web no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació continguda a pàgines web de tercers a què es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina cdiapreus.cat. La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destinació. En cas que el titular tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il•lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per tal de suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent tan aviat com sigui possible.

7. LOPD – Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El titular del web pot posar a disposició de l’usuari formularis a través dels quals pugui fer arribar comentaris, sol•licituds o preguntes, i facilita també un correu electrònic per rebre consultes o peticions d’informació. En cas que això suposi l’enviament de dades personals, l’usuari consenteix expressament i autoritza al CDIAP Baix Camp i Priorat el tractament automatitzat de les dades personals que subministri voluntàriament, a través de formularis i/o correu electrònic, per a:

– Enviament d’informació sobre els serveis del CDIAP Baix Camp i Priorat que hagi sol•licitat mitjançant els formularis del web, per email o per qualsevol altre mitjà.

L’usuari consenteix que les dades que ens faciliti, si s’escau, restin incorporades als fitxers del CDIAP Baix Camp i Priorat degudament notificats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a finalitats de gestió de clients i/o proveïdors.

En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades i es presumirà que qui ens ha fet arribar les dades n’és el titular. El CDIAP Baix Camp i Priorat guardarà les dades personals rebudes a través dels formularis o comptes de correu de la pàgina web en total secret, llevat del nom indicat com a remitent, garantint-ne la confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries i adients per evitar-ne l’alteració, pèrdua, mal ús, substracció o tractament i/o accés no autoritzats. De la mateixa manera, aquestes dades no seran cedides ni s’hi donarà accés en cap moment a terceres entitats, fóra dels casos autoritzats per la llei. L’accés o ús d’aquesta pàgina web per part de l’usuari n’implica el consentiment i l’acceptació de les condicions exposades en aquesta política de privacitat.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel•lació de les seves dades en qualsevol moment davant del CDIAP Baix Camp i Priorat, Carretera de Castellvell 16, baixos 43206 REUS, o per email a cdiap @ cdiapreus.cat.

El CDIAP Baix Camp i Priorat no fa servir tècniques de «spamming» i tractarà només les dades que l’usuari transmeti a través dels correus electrònics habilitats al web.

8. Modificacions del web.

El CDIAP Baix Camp i Priorat es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions respecte a la informació continguda al seu web o en la seva configuració i presentació.

9. Responsabilitats.

El CDIAP Baix Camp i Priorat no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major, com per exemple: error en les línies de comunicacions, defectes en el Hardware i Software dels usuaris, caigudes a la xarxa d’Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades). No es garanteix que la pàgina web funcioni de manera constant, fiable i correcta, sense retards o interrupcions.

El CDIAP Baix Camp i Priorat es reserva el dret de poder modificar la present política de privacitat a fi d’adaptar-la a novetats legislatives eventuals, canvis en codis tipus, o per motius estratègics o corporatius. Tot plegat, sens perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat.

El CDIAP Baix Camp i Priorat té com a objectiu principal garantir la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, recollides a través de qualsevol sistema que en permeti la transmissió, viatjant per canals raonablement segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment de la legislació que estigui vigent a cada moment en aquesta matèria.

El CDIAP Baix Camp i Priorat  no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, essent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a què es pugui accedir a través d’enllaços des del web.El CDIAP Baix Camp i Priorat no respon ni es fa càrrec de cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin relacionar-se amb el funcionament, disponibilitat i continuïtat dels llocs enllaçats.

L’usuari es compromet a utilitzar el web del CDIAP Baix Camp i Priorat conforme a allò establert en aquesta Política de Privacitat i Condicions d’Ús.

10. Fur aplicable.

L’usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per a conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació d’aquest clausulat són els espanyols, i se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals corresponents a la ciutat de Reus. El titular es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establertes.