Com atenció precoç s’entén el conjunt d’intervencions adreçades a la població infantil, des de la concepció fins els 6 anys, a la família i a l’entorn.

Les intervencions tenen com a objectiu donar resposta el més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens amb trastorn en el desenvolupament o que tenen el risc de patir-lo.

A Catalunya aquesta tasca es desenvolupa mitjançant la xarxa pública de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) . Les intervencions que se’n deriven han de considerar la globalitat del nen i han de ser planificades per un equip de professionals d’orientació interdisciplinària o transdisciplinària.

El CDIAP contempla les següents actuacions:

  • La prevenció, detecció, diagnòstic i abordatge terapèutic dels trastorns de desenvolupament del nen en procés de creixement, de qualsevol etiologia.
  • La criança, entesa com a suport i acompanyament a la família en la cura necessària pel desenvolupament integral del nen.
  • La prevenció de situacions de risc per antecedents personals o familiars.