LA NOSTRA MIRADA VERS EL DESENVOLUPAMENT INFANTIL

Greenspan, psiquiatra infantil amb reconeguda experiència en el desenvolupament infantil típic i atípic, planteja la necessitat de fer un canvi paradigmàtic en la forma d’avaluar a nens i nenes que presenten dificultats en el seu desenvolupament i en com planificar el treball terapèutic que ajudi a aquests infants a desenvolupar el seu màxim potencial.

Aquest canvi paradigmàtic comporta les següents redefinicions:

Cada infant amb trastorn en el desenvolupament té un perfil únic de fortaleses i fragilitats individuals, relacions familiars i habilitats funcionals del desenvolupament, encara que comparteixi un mateix diagnòstic sindròmic. És aquest perfil únic de cada infant el que ha de liderar el pla terapèutic per sobre el diagnòstic sindròmic.

L'afecte i les emocions tenen un rol central en promoure l'adquisició de noves habilitats del desenvolupament, no solament en l'establiment del vincle emocional amb els cuidadors, sinó també en l'organització de la intenció comunicativa, dels comportaments socials més complexes, i en l'adquisició d'habilitats cognitives que permetin l'accés a idees simbòliques i pensament lògic.

El desenvolupament infantil requereix, per tant, ser entès no solament en les seves diferents àrees clàssiques sinó en com l’infant integra funcionalment aquestes àrees del desenvolupament a mesura que va creixent. 

Donada la multiplicitat de factors que influeixen en el desenvolupament infantil, l'avaluació i el disseny d'un pla terapèutic requereix d'un equip multidisciplinar integrant a múltiples especialistes que ajudin a comprendre el perfil únic de cada infant així com a aquelles persones que interactuen quotidianament amb ell, tant a casa com a l’escola. 

Els pares adquireixen un rol central al ser ells qui millor coneixen l’infant en la seva quotidianitat i qui interactuen a diari amb ell, la qual cosa obre possibilitats d'intervenció intensiva, solament possible a través d'ells i la família extensa.