COM TREBALLEM

DETECCIÓ i DERIVACIÓ

La detecció de les possibles alteracions en el desenvolupament infantil és un aspecte fonamental en l’atenció precoç. Quant abans es faci la detecció, més garanties tindrem de poder intervenir adequadament.

Un dels nostres objectius es aconseguir que els professionals relacionats amb la primera infància es converteixin en atents observadors de les senyals d’alarma, que puguin fer una detecció precoç de les dificultats dels infants i derivar-los com més aviat millor al CDIAP.

L’ACOLLIDA

La primera entrevista amb els pares és el moment inicial de la relació entre el Servei i la família.

A aquesta sessió convoquem als pares sols per a que puguin compartir amb nosaltres la història del seu fill i la seva percepció de les dificultats que motiven la consulta al CDIAP.

INTERVENCIÓ AMB L’INFANT

La intervenció que es porta a terme al CDIAP Baix Camp y Priorat  en compte l’infant i el sistema en el que conviuIntervenir i avaluar són dos processos interrelacionats durant l’estada família al CDIAPHi ha diversos factors que fan necessària l’avaluació contínua:

  • L’edat dels infants, que implica que estan en contínua evolució i, per tant, ens obliga a revisar els objectius de treball en funció dels canvis.
  • La necessitat d’arribar, sempre que sigui possible, a un diagnòstic etiològic, sindròmic i funcional.
  • La constatació de que simptomatologies similars en un moment inicial poden realitzar evolucions molt diverses. Cada infant i cada família són únics i per tant sempre buscarem el perfil diferencial de cada situació al llarg del temps d’atenció.

El nostre model d’intervenció té com a marc teòric el model DIR del Dr. Greenspan. Les sigles del modelo DIR representen tres componentss clau a considerar per a poder entendre i promoure el desenvolupament infantil:

D (Desenvolupament): Consiste en entender la etapa de desarrollo socio-emocional o «funcional» en que se encuentra el niño.

I (Individualitat): Consisteix en entendre les diferències individuals que cada nen aporta quan interactua amb el seu entorn.

R (Relacions): Consisteix en comprendre els patrons relacionals que afecten la interacció de l’infant amb els seus pares o cuidadors significatius.

D’acord amb Greenspan, és la codificació emocional de les nostres experiències la que guia tot el nostre aprenentatge. «Desde el primer día de vida, todas nuestras experiencias tienen tanto un componente físico como un componente emocional. El componente físico es la parte concreta de la experiencia, el componente emocional es lo que otorga sentido y significado a la experiencia «. 

El progressiu desenvolupament d’habilitats cognitives, motores, sensorials, lingüístiques i socials són instruments que només cobren sentit en la mesura en que s’organitzen en torn a la comunicació intencional de l’afecte o emocions emergents del nen o la nena. 

El model DIR és un marc general que compartim tots els professionals del CDIAP. El nostre objectiu és no parcel·lar l'infant i evitar el tractament de forma aïllada de les diferents àrees de desenvolupament.

L’estratègia més emprada en la intervenció amb l’infant i els pares és el Floortime o joc circular, amb el que pretenem aconseguir el següents objectius:

· Fomentar l’atenció i la intimidat.

· Afavorir la comunicació de dues vies.

· Fomentar l’expressió i l’ús de sentiments i idees.

Tot i tenir una mirada compartida vers el desenvolupament, el fet que l’equip sigui multidisciplinar no és gratuït. L’ésser humà és complex i les necessitats, en cas de dificultat, poden ser molt diverses. Són necessaris els coneixements de diferents experts per a donar un tractament especialitzat a cada infant. Els professionals del nostre CDIAP tenim una visió global i especialitzada alhora. 

La fisioteràpia, la psicomotricitat, la psicologia clínica, la pedagogia, la logopèdia, la teràpia familiar, el treball social i la neuropediatria … són disciplines al servei de l’infant i la família que les necessita, en funció de la valoració de l’equip.

INTERVENCIÓ FAMILIAR

Tenir un fill es converteix sempre en una experiència molt complexa que obliga al sistema familiar a reubicar-se, a definir nous rols, a redefinir la relació de parella… Aquesta reorganització es fa més difícil i crea molta més angoixa quan neix un fill o filla amb dificultats (o si apareixen dificultats al llarg del desenvolupament).

Per aquesta raó, quan arriba un infant al nostre servei és necessari ampliar el nostre focus d’atenció i anar més enllà de les dificultats que presenta, ja que darrere del nen o la nena hi ha uns pares que pateixen, una parella que perd el seu espai conjugal, potser un germà gran que no sap com situar-se davant les dificultats del germà petit, uns avis que no saben com ajudar… tot el sistema familiar es desestabilitza.

En el millor dels casos aquest nou sistema familiar mobilitza els seus recursos per adaptar-se a la nova situació i es reorganitza de forma funcional.

En altres casos, aquesta reorganització implica un desajust o un bloqueig del sistema familiar. En aquestes circumstàncies pensem que pot ser útil un espai d’Intervenció Familiar. 

COORDINACIONS

Es mantenen coordinacions amb l’àmbit sanitari, especialment si cal iniciar estudis per a valorar una possible etiologia orgànica de les dificultats. A nivell educatiu s’afavoreix la inclusió dels nens a l’escola infantil en el moment que es considera indicat i es facilita una bona entrada en el context escolar mitjançant coordinacions con els EAPS de la zona.

Es realitzen visites periòdiques a les llars d’infants i escoles per a fixar i revisar conjuntament els objectius terapèutics, col·laborar en la mobilització i us de recursos naturals de l’escola i en l’adaptació de material si s’escau.

Pel que fa a la detecció de situacions de risc social es manté un contacte periòdic amb el Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus i els dels Consells Comarcals del Baix Camp i del Priorat, que fan un treball sistemàtic amb les famílies de risc per a que els infants puguin rebre atenció al CDIAP així com un seguiment de la situació familiar o escolar del menor en risc.

Si és pertinent, s’informa a les famílies del dret a sol·licitar la valoració del grau de discapacitat al CAD, de la valoració del grau de dependència i d’altres prestacions socials.

FINALITZACIÓ I DERIVACIÓ

Un cop acabat el tractament al CDIAP, la derivació dels nens i nenes atesos es prepara amb antelació a partir de coordinacions amb els diferents professionals de la xarxa assistencial (EAP, CSMIJ, EBASP, EAIA), per a informar adequadament a les famílies amb l’objectiu de que puguin participar del procés i prendre les decisions pertinents.